Uitnodiging ledenvergadering woensdag 22 februari in ‘De Brug’


De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 23 februari 2022
  4. Jaarverslag 2022 (Vragen, vaststelling jaarverslag 2022)
  5. Jaarplan 2023 WbvR & HVR (met toelichting) (Vragen, vaststelling jaarplan 2023)
  6. Jaarrekening 2022  (Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening, benoemen leden kascommissie)
  7. Begroting 2023 (vaststelling begroting)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De genoemde documenten zijn terug te vinden op de website: www.hvreeuwijk.nl/documenten en liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.

Wij vertrouwen erop u te zien op 22 februari 2023.