Privacyverklaring


Privacyverklaring Huurdersverenging Reeuwijk

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Huurdersvereniging Reeuwijk (hierna: “HV Reeuwijk”).

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor HV Reeuwijk is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. HV Reeuwijk spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze HV Reeuwijk uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
Indien u gebruik wilt maken van de diensten van HV Reeuwijk, dan is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om het lidmaatschap uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking
HV Reeuwijk zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over het lidmaatschap;
 • Het verlenen van diensten aan leden.

Categorieën persoonsgegevens
HV Reeuwijk verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Voorletter:
 • Tussenvoegsel:
 • Achternaam:
 • Adres:
 • Woonplaats:
 • E-mailadres:

HV Reeuwijk verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

Grondslag voor gegevensverwerking
HV Reeuwijk verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van het lidmaatschap. Andere mogelijke grondslagen zijn niet van toepassing.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens
HV Reeuwijk kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van het lidmaatschap.

HV Reeuwijk verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal HV Reeuwijk geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun marketingdoeleinden.

Bewaartermijn
HV Reeuwijk waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens
HV Reeuwijk heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens HV Reeuwijk betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te waarborgen.

Rechten van de betrokkene
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. HV Reeuwijk vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door HV Reeuwijk over uw verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op het wissen van gegevens: u heeft het recht op het wissen van uw betreffende persoonsgegevens indien HV Reeuwijk deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, HV Reeuwijk de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, dan heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle uw betreffende persoonsgegevens door HV Reeuwijk over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HV Reeuwijk. Bij een dergelijk verzoek zal HV Reeuwijk de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de werkwijze van HV Reeuwijk, dan kunt u dit melden bij HV Reeuwijk zelf, of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact
U kunt contact opnemen met de Huurdervereniging van Reeuwijk via het onderstaande adres:

Huurdersvereniging Reeuwijk

Poststukken t.a.v. secretaris:
Van Goghstraat 8
2811 TA Reeuwijk

info@hvreeuwijk.nl