Afgelopen maandag 14 maart: Feestelijke ondertekening prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020


Feestelijke ondertekening prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020

Ter afronding van een uniek doorlopen proces om te komen tot de woonvisie met de bijbehorende prestatieafspraken

Ondertekening PrestatieafsprakenOp maandag 14 maart 2016 ondertekenden wethouder Dirk-Jan Knol, Vincent van Luit (directeur – bestuurder Woningbouwvereniging Reeuwijk), Ron de Haas (directeur – bestuurder Mozaïek Wonen), Nettie Voordouw (voorzitter huurdersvereniging Bodegraven)en Piet Capelle (voorzitter huurdersvereniging Reeuwijk) de prestatieafspraken Bodegraven-Reeuwijk 2016-2020.

Meer sociale huurwoningen en forse investeringen in duurzaamheid

In de komende vijf jaar worden in Bodegraven-Reeuwijk door Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Reeuwijk 180 sociale huurwoningen gebouwd. Dat zijn er 100 meer dan eerder voorzien in het woningbouwprogramma. In de eind december vastgestelde woonvisie was de ambitie vastgelegd om 120 extra sociale huurwoningen te realiseren in de komende 10 jaar. Van die ambitie wordt dus een groot deel al ingevuld in de komende vier jaar. Dat is ook nodig gezien de druk op de sociale huurvoorraad, onder meer veroorzaakt door het toenemend aantal statushouders. De extra sociale huurwoningen zijn een belangrijk onderdeel van de prestatieafspraken voor de periode 2016-2020 die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Mozaïek Wonen, Woningbouwvereniging Reeuwijk, Huurdersvereniging Bodegraven en Huurdersvereniging Reeuwijk op 14 maart ondertekenen. Doel van de afspraken is om met de inzet van alle partijen gezamenlijk er voor te zorgen dat er voldoende betaalbare en duurzame sociale huurwoningen beschikbaar zijn in de gemeente.

 

De afspraken zijn drie maanden na het vaststellen van de woonvisie ondertekend. Voor dergelijke afspraken is dit uitzonderlijk snel. Deze snelheid was mogelijk door de betrokkenheid van de woningcorporaties en huurdersverenigingen bij het opstellen van de woonvisie. Via vijf verdiepingsbijeenkomsten over de woonvisie zijn ook veel andere maatschappelijke organisaties betrokken. Veel discussies over de te nemen maatregelen zijn daardoor al gevoerd bij het opstellen van de woonvisie. Het maken van de prestatieafspraken omvatte vooral een verdere concretisering van de voorgenomen activiteiten uit de woonvisie. Het resultaat: kaderafspraken in hoofdlijnen voor vijf jaar en een concrete invulling van de jaarschijf 2016. Eind 2016 wordt vervolgens op dezelfde wijze de jaarschijf 2017 ingevuld.

 

De thema’s van de prestatieafspraken komen overeen met die van de woonvisie. Naast de nieuwbouw van sociale huurwoningen worden in de prestatieafspraken afspraken gemaakt over de vernieuwing van een deel van het woningbezit van Woningbouwvereniging Reeuwijk en over forse investeringen van beide corporaties in het verduurzamen en energiezuiniger maken van hun woningbezit. Ook op het gebied van wonen en zorg zijn afspraken gemaakt, bijvoorbeeld om te stimuleren dat inwoners van de gemeente tijdig kleine aanpassingen in hun woning aanbrengen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Verdere afspraken gaan over het onderzoeken van de positie van jongeren en starters op de woningmarkt met het oog op te nemen maatregelen en over het voorkomen van huisuitzettingen door huurschulden.

 

In het hele proces rond de woonvisie en de prestatieafspraken hebben de beide huurdersverenigingen een rol gespeeld als volwaardige partij, hetgeen blijkt uit de medeondertekening van de afspraken. Voor onze gemeente is dit de eerste keer dat de huurdersverenigingen als gelijkwaardige partij een rol hebben gespeeld bij de prestatieafspraken. Deze nieuwe rol voor huurdersverenigingen vloeit per 1 januari voort uit de nieuwe Woningwet. Landelijk gezien loopt de gemeente voorop door reeds nu prestatieafspraken mede te ondertekenen met de huurdersverenigingen.

Bron: gemeente Bodegraven-Reeuwijk