Samenwerking Woningbouwvereniging Reeuwijk en Mozaïek Wonen


Enkele jaren geleden hebben wij als bestuur van de HVR onze bezorgdheid uitgesproken over de kleine personele bezetting van de WBVR. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat de hoeveelheid regelgeving vanuit de overheid m.b.t. de volkshuisvesting, het onderhoud van de huurhuizen,  renovatie en nieuwbouw etc. te grote druk leggen op het beperkte aantal medewerkers.                                                                                                  

Dienaangaande hebben we aan de directie gevraagd of het niet mogelijk was de personele bezetting uit te breiden. Omdat het financieel niet haalbaar was/is extra personeel in dienst te nemen,  is er door de WBVR een onderzoek gedaan naar een eventuele samenwerking met een grote woningbouwvereniging.                                                                     

Na veel onderzoek en overleg is er met Mozaïek Wonen uit Gouda afgesproken om na te gaan of een Intentieovereenkomst tot Ondersteuning te realiseren is. Aangezien de eventuele samenwerking een zaak is van de RVC, de directeur en het personeel van WBVR, zijn wij als HVR tevreden dat wij regelmatig op de hoogte gehouden zijn over de gang van zaken. 

Omdat wij als HVR geen partij zijn in het beleid van de WBVR, hebben wij overwegend gekeken naar de belangen van de huurders. Wij zijn dan ook content dat WBVR bij een eventuele samenwerking een zelfstandige organisatie blijft:

  • Met een eigen strategie;
  • Met een eigen beleid gericht op Reeuwijk, Waarder en Driebruggen;
  • Met eigen leden en een eigen huurdersvereniging;
  • Met behoud van een eigen directeur en Raad van Commissarissen;
  • Met dezelfde vertrouwde gezicht op het eigen kantoor, aangestuurd door de directeur van WBVR.

N.B.

Als de leden van WBVR akkoord gaan met het voorstel tot samenwerking met Mozaïek Wonen, dan zullen wij als bestuur van de HVR de belangen van onze huurders met al onze mogelijkheden behartigen.