Algemene ledenvergadering 23 februari 2022


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op

woensdag 23 februari 2022 om 19:30 uur

in Zalencentrum “De Brug”, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen ledenvergadering 26 februari 2021
  4. Jaarverslag 2021 / Jaarplan 2022 (met toelichting)
  5. Vragen, vaststelling jaarverslag 2021 
  6. Jaarrekening 2021 / Begroting 2022
  7. Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening en –begroting, benoemen leden kascommissie.
  8. Verkiezing bestuurslid HVR

Sinds oktober 2019 bestaat het bestuur van de HVR uit 6 leden als gevolg van het aftreden van een lid. Het bestuur van de HVR heeft de heer J. van den Burg bereid gevonden toe te treden tot het bestuur. Wij verzoeken de leden in te stemmen met het toetreden tot het bestuur van de heer J. van den Burg. 

  • Rondvraag
  • Sluiting

Het coronatoegangsbewijs is verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar en ouder. De check vindt plaats bij de toegang tot verenigingsgebouw “De Brug”. Bij het betreden van het zalencentrum is het dragen van een mondkapje verplicht. Als men in de zaal gaat zitten mag het mondkapje af. Gaat men weer lopen dan dient het mondkapje weer te worden gedragen.

In verband met de beperkende maatregelen, onder andere de 1,5 meter afstand en de beperkte zaalruimte, verzoeken wij u vriendelijk om, als u van plan bent de ledenvergadering bij te wonen, dit kenbaar te maken op info@hvreeuwijk.nl. 

De genoemde documenten zijn terug te vinden op de website: www.hvreeuwijk.nl/documenten en liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.

Wij vertrouwen erop u te zien op 23 februari 2022.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Huurdersvereniging Reeuwijk,

Piet Capelle (voorzitter)