Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland


Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat is niet altijd te voorkomen. Ook een woningcorporatie maakt wel eens een fout of doet iets wat een huurder niet bevalt. In de meeste gevallen kunnen vergissingen snel recht gezet worden, maar niet altijd. Dan groeit een klacht uit tot een geschil.

Een onpartijdig oordeel over zo’n geschil met de corporatie is dan nodig. Hiervoor is de Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland opgericht.

WBVR is sedert 1 januari 2019 aangesloten bij voornoemde commissie.

De Geschillencommissie is een officieel onafhankelijke commissie die geschilsituaties beoordeelt en onpartijdige uitspraken doet.  De leden van de Geschillencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij de aangesloten woningcorporaties of huurdersraden en zijn geen bestuurder van de corporaties. Bij een zitting zijn tenminste twee leden en een voorzitter aanwezig, niet de hele commissie. De werkwijze van de commissie is vastgelegd in een geschillenreglement. Het volledige reglement kunt u, indien gewenst, vinden op www.gcwzh.nl 

De Geschillencommissie is er voor alle huurders van de aangesloten woningcorporaties, die bij hun eigen corporatie de klachtenprocedure hebben doorlopen. De commissie neemt nl. geen zaken in behandeling als de corporatie nog geen kans heeft gehad op uw klacht te reageren of die te herstellen. Met klachten over b.v. een foute bankafschrijving of een slecht uitgevoerde reparatie, gaat u eerst naar uw verhuurder om te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen. Medewerkers en in tweede instantie de directeur van de corporatie zullen proberen uw klacht zo goed mogelijk te verhelpen. In het algemeen lukt dat ook. Gemaakte fouten worden hersteld, misverstanden uit de wereld geholpen.

Soms kunt u het niet eens worden met de corporatie en blijft de klacht bestaan. Pas dan is er sprake van een geschil en is er een rol weggelegd voor de Geschillencommissie. 

U kunt uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie door het invullen van een klachtenformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de verhuurder of bij:

Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland
Postbus 610, 3300 AP Dordrecht.
Tel.: 085 – 210 02 44
info @gcwzh.nl
www.gcwzh.nl

De commissie bevestigt binnen een week schriftelijk de ontvangst van uw klacht. In deze bevestiging wordt tevens aangegeven hoe de verdere procedure is.  U krijgt bericht hoe uw geschil zal worden behandeld.
Binnen vier weken krijgt u schriftelijk bericht of de Geschillencommissie uw klacht in behandeling neemt. Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, worden de redenen hiervoor aan u meegedeeld.

Bij een hoorzitting kunt u zelf een mondelinge toelichting geven. U mag eventueel een (juridisch) adviseur meenemen, die u helpt bij het geven van een toelichting. De kosten voor een adviseur zijn in principe voor u zelf, maar de commissie kan aan de corporatie adviseren de kosten te vergoeden, of een gedeelte daarvan.
Aan de behandeling door de Geschillencommissie zijn er voor u geen kosten verbonden.