Uitnodiging Ledenvergadering op donderdag 28 februari 2019


Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de ledenvergadering op

Donderdag 28 februari 2019 om 19:30 uur

in Zalencentrum De Brug, Dunantlaan 1, Reeuwijk.

De agenda voor deze ledenvergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Voorstellen huurderscommissaris
 4. Notulen ledenvergadering 21-2-2018
 5. Jaarverslag 2018 / Jaarplan 2019 (met toelichting)
 6. Vragen, vaststelling jaarverslag & jaarplan 2019
 7. Jaarrekening 2018 / Begroting 2019
 8. Vragen, bevindingen kascommissie, vaststelling jaarrekening en –begroting, benoemen leden kascommissie.
 9. Afscheid aftredende bestuursleden – benoeming nieuwe bestuursleden*
 10. Rondvraag
 11. Pauze
 12. Thema: Handreikingen voor langer thuis wonen.
 13. Sluiting

De genoemde documenten zijn terug te vinden op de website: www.hvreeuwijk.nl/documenten en liggen ook ter inzage bij Woningbouwvereniging Reeuwijk, Koningin Wilhelminahof 6 te Reeuwijk.


*In juli 2018 hebben twee bestuursleden te kennen gegeven dat zij niet voor herverkiezing in aanmerking willen komen (Anneloes Vennik-Steenwijk en Annie Burger-van Wensveen). We zijn dan ook gelijk aan de slag gegaan om andere kandidaat-bestuursleden te vinden. Op de valreep hebben twee personen zich alsnog als kandidaat-bestuurslid aangemeld, te weten:

 • Rob van Geenen (als secretaris)
 • Joop Droog (als algemeen bestuurslid)

Wij stellen voor de bovengenoemde kandidaten te benoemen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 28 februari 2019. 

U hebt als lid ook de mogelijkheid kandidaten voor te dragen voor een bestuursfunctie. Voordrachten dienen schriftelijk gedaan te worden en vóór 27 februari 2019 in het bezit te zijn van de secretaris. De voordracht dient minimaal te vermelden: achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer en emailadres van de kandidaat én voorsteller. Een kandidaat dient een woning te huren van Woningbouwvereniging Reeuwijk en lid te zijn van Huurdersvereniging Reeuwijk. De voorgedragen persoon dient de voordracht mede te ondertekenen. U kunt uw voordracht per e-mail sturen naar info@hvreeuwijk.nl of per post naar Doormanstraat 31, 2811 XS Reeuwijk.